{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

ประกาศ ปรับลด เรทค่าขนส่งจากจีนมาไทยสำหรับขนส่งทางรถ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/07/2022

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!

Chipoประกาศปรับลด เรทค่าบริการขนส่งจากจีนมาไทย สำหรับขนส่งแบบเร็ว (ทางรถ) ประยุกต์ใช้กับใบสั่งซื้อที่วางมัดจำ ตั้งแต่เวลา 00.00น. ของวันที่ 05/07/2022 เป็นต้นไป
รายละเอียดตามดังต่อไปนี้

(หมายเหตุ: สำหรับใบสั่งซื้อที่วางมัดจำก่อนเวลา 00.00 น. ของวันที่ 05/07/2022 ยังใช้เรทค่าขนส่งเดิม ดูเรทค่าขนส่งเดิมที่นี่)

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ChipoThai ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Livechat: www.chipothai.com

Line: https://bit.ly/2F4KGws

Email: support@chipothai.com 

 

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการบริหาร CHIPOTHAI