{{'TITLE_HEADER_CONTACT'|translate}}

แจ้งความล่าช้าในการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย

เรียน คุณลูกค้าที่เคารพ!


เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดใหม่ที่หลายประเทศ ทำให้ขั้นตอนในการขนส่งสินค้าจะต้องตรวจสอบเข้มงวดขึ้น และมีการจำกัดเวลาตามมาตรการของแต่ละประเทศ  ส่งผลให้ระยะเวลาขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยเกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้น 3-4 วัน จากเวลาปกติ

หากลูกค้ามีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อ ChipoThai ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Chatbox: www.chipothai.com
Line: https://lin.ee/oSFPwIj
Email: support@chipothai.com

Chipo ต้องขออภัยในความล่าช้า ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


ด้วยความเคารพ 
คณะกรรมการ ChipoThai.com